Kamfor id nunc massa, non faucibus lacus. Suspendisse vel erat dui, lectus eu molestie ornare, purus lorem.

HR | EN | DE | IT

Kultura Klima Povijest Gastronomija Geografski polozaj Vegetacija
 

Vegetacija

Vegetacija u ovom području je tipično submediteranska i u krajoliku se izmjenjuju oranice i sa travnjačkom i šumskom vegetacijom kao odraz razičite vrste tla i klime. U šumama prevladaju listpoadne vrste uključujući hrast, jasen i pitomi kesten. U područjima koja se nalaze na rubovima eksploitaciska polja razvijena je ruderalna vegetacija tipična za staništa u blizini kamenoloma poput ružmarinskolisni kiprej (Epilobium dodonaei) i veliki trputac (Plantago major). Šumska vegetacija uz obronke raškog kanjona karakterizira srednje visoka vegetacija i grmovi te nisko drveće.


Važno je spomenuti i park u Nedešćini koji posjeduje osebujan biljni inventar I koji je proglašen spomenikom parkovne arhitekture davne 1974. godine. Premda je park trenutno prilično napušten, još uvijek je stanište zanimljivih biljnih vrsta.

 

Kultura

Kultura

Bogatstvo kulturnih dobara evidentiranih na području gotovo cjelokupnog prostora općine Sveta Nedelja, od srednjovjekovnih utvrda na rubu kanjona Raše do ladanjskih sklopova na imanjima labinskih plemića, od kojih su neki kategorizirani kao objekti visokog državnog značaja.